سوال مطرح شده :
موضوع :  در مورد معادن سنگهاى تزئينى
توضیحات :  در مورد معادن سنگهاى تزئينى
تاریخ درج :  یکشنبه 11 تیر 1385  3:35
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  معادن سنگهاى تزئينى
توضیحات : 

با سلام


دوست گرامى جهت کسب اطلاعات مورد نياز خود مى بايست به گزارشاتى که در اين رابطه تهيه شده است مراجعه فرمائيد.اين گزارشات را مى توانيد با مراجعه به روابط عمومى وزارت صنايع و معادن تهران و يا استانها و همچنين سازمان زمين شناسى استفاده نمائيد


از جمله اين گزارشات مى توان  به موارد زير اشاره نمود:


س‍ن‍گ‍‍ه‍‍ا‌ى‌ س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‍‍ى‌ ت‍زئ‍ي‍ن‍‍ى‌ و روش‍‍ه‍‍ا‌ى‌ ‌اس‍ت‍خ‍ر‌اج‌گ‍رد‌آور‌ى‌ و ت‍دوي‍ن‌ ‌اک‍ب‍ر ت‍وک‍ل‍‍ى‌ ر‌اد


گ‍س‍ت‍رش‌ ج‍‍غ‍ر‌اف‍ي‍‍ائ‍‍ى‌ - ‌اس‍ت‍ر‌ات‍ي‍گ‍ر‌اف‍‍ى‌ س‍ن‍گ‍‍ه‍‍ا‌ى‌ ن‍م‍‍او ت‍زئ‍ي‍ن‍‍ى‌ ‌اي‍ر‌ان‌م‍رت‍ض‍‍ى‌ م‍وم‍ن‌ ز‌اده‌ ، ‌اس‍م‍‍ا‌ع‍ي‍ل‌ ح‍ي‍در‌ى‌


 


همچنين با مراجعه به بخش مقالات علمى وب سايت مى توانيد مقالات ارائه شده در اين زمينه را دريافت نماييد


 

تاریخ درج :  یکشنبه 11 تیر 1385  4:1
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image