سوال مطرح شده :
موضوع :  سنگهای قیمتی
توضیحات : 


طبق قانون معادن و مواد معدنی ، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی  در چه دسته ایی قرار می گیرند؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  9:42
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  دسته 2
توضیحات : 


سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در دسته 2 قرار می گیرند.

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  9:44
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image