نام نویسنده : مناف نژاد و گليائى
تاریخ نشر : بهمن 1382
عنوان : ورقه زنجان
شرح مختصر :
بررسى نواحى اميد بخش معدنى در ورقه زنجان مقياس 100000/1