نام نویسنده : صادقى و مناف نژاد
تاریخ نشر : بهمن 1381
عنوان : ورقه آمل
شرح مختصر :
بررسى نواحى پتانسيل دار معدنى در ورقه آمل مقياس 100000/1