نام نویسنده : صادقى و مناف نژاد
تاریخ نشر : بهمن 1380
عنوان : ورقه حلب
شرح مختصر :
ارائه گزارش زمين شناسى اقتصادى ورقه حلب مقياس 100000/1