نام نویسنده : رضا نقى زاده و شهرام رحمانى
تاریخ نشر : بهمن 1381
عنوان : ورقه يکصد هزارم اشنويه
شرح مختصر :
کنترل ومعرفى نواحى اميد بخش
شرح کامل:

همکارى در تهيه نقشه زمين شناسى 1:100.000 به عنوان کارشناس همراه