نام نویسنده : محمد رضا جان نثارى و
تاریخ نشر : دى 1383
عنوان : ورقه يکصد هزارم سبزوار
شرح مختصر :
اکتشافات چکشى درمقياس1:100.000
شرح کامل:

نمونه بردارى-تهيه گزارش- تهيه نقشه پتانسيل معدنى