نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  آذربايجان شرقى(قره چيلر,قره ديلر,سيه رود ودستجرد)
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  آذربايجان شرقى(قره چيلر,قره دره ,دوزال)
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  آذربايجان شرقى(قره چيلر,قره دره ,دوزال)
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  زون طارم
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  افيوليت هاى جنوب-جنو ب شرق ايران
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  ورقه يکصد هزارم قطور
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  ورقه يکصد هزارم اسفندقه
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
  ورقه ماهنشان
...
تاریخ نشر : بهمن 1379
  مطالعه و اکتشاف مواد معدنى در شهرستان فيروزآباد
...
تاریخ نشر : شهریور 1379
  ورقه حنا
...
تاریخ نشر : بهمن 1378
1 2 3