نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  پروژه اکتشاف پتاس سنگى در استان هاى فارس و بوشهر
...
تاریخ نشر : خرداد 1387
  ورقه يکصد هزارم اشنوى
...
تاریخ نشر : بهمن 1384
  ورقه يکصد هزارم سبزوار
...
تاریخ نشر : دى 1383
  ورقه زنجان
...
تاریخ نشر : بهمن 1382
  گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقه
...
تاریخ نشر : اسفند 1381
  طرح اکتشاف سازندهای زمین شناسی جهت تولید آجر
...
تاریخ نشر : بهمن 1381
  ورقه آمل
...
تاریخ نشر : بهمن 1381
  ورقه يکصد هزارم اشنويه
...
تاریخ نشر : بهمن 1381
  گزارش اکتشاف تفصیلی گارنت ده سلم
...
تاریخ نشر : تیر 1381
  ورقه حلب
...
تاریخ نشر : بهمن 1380
1 2 3